Comhlachtaí/Neamhspleách Reachtúlaory

This is not a complete list. Additional Bodies will be added to the Portal when required.      

An Bord Pleanála
An Coimisinéir Teanga
Banc Ceannais na hÉireann
Lárionad um Fhorbairt agus Oideachais na Luath-Óige
Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh
Comhar, The National Sustainable Development Partnership
An Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí
An Grúpa Athbhreithnithe Dlí Cuideachtaí
An tÚdarás Iomaíochta
An Ghníomhaireacht um Thoircis Ghéarchéime
An Coimisinéir Cosanta Sonraí
Óglaigh na hÉireann
Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Bord na nIonad Cóireála do Lucht Mí-Úsáide Drugaí
Bord Fiontar Baile Átha Cliath
Údaras Forbatha Dugthailte Bhaile Átha Cliath
An Binse Achomhairc Fostaíochata.
Fiontraíocht Éireann
An Binse Comhionannais
FÁS – Foras Áiseanna Saothair
Údaras Sábháilteachta Bia na hÉireann
Forfás
Garda Siochana
An tÚdaras Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Céirde
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
An tÚdarás um Ard-Oideachas
Oifig an Choimisinéara Faisnéise
InterTrade Ireland
Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann
An Coimisiún um Chearta Daonna na hÉireann
An Bord Leigheasa na hÉireann
An Chomhairle um Thaighde sna Dána agus sna hEolaiochtaí Sóisiata
Comhairle Spóirt na hÉireann
Cumann Sábháilteacht Uisce
An Coimisiún um Chaidreamh Oibreachais
An Coimisún um Athchóirú agus Dlí
Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil
Forfas na Mara
Comhairle na nDochtúirí Leighis
Met Eireann
An Bord um an gClárlann Náisiúnta Ailse
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
An Chomhairle Náisiúnta um Aosú agus Daoine Aosta
Údarás Náisiúnta Míchumais
Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann
Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann
Oifig an Ombudsman do Leanaí
Oifig an Ombudsman
Oifig Fhear an Phobail Um Pinsin
An Bord Díobhálacha
An Chomhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil
An Coimisúin Reifrinn
Oifig An Coimisinéir larratais do Dhídeanaithe
Fondúireacht Eolaíoctha Éireann
Comhlucht Forbartha Aerfort Neamhchustam Na Sionna Teoranta
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
Coimisiún na Scrúdaithe Stáit
Office of Tobacco Control
Údarás na Gaeltachta
Údaras Náisiúnta Iompair
An Binse Luachála
Comhairle Tréidlianna na hÉireann