Comhlachtaí/Neamhspleách Reachtúlaory

This is not a complete list. Additional Bodies will be added to the Portal when required.      

An Bord Pleanála
An Coimisinéir Teanga
Banc Ceannais na hÉireann
Centre for Early Childhood Development and Education
Office of the Chief Science Adviser to the Government
An Chomhairle Leabharlannal
Citizens Information Board
Comhar, The National Sustainable Development Partnership
An Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí
An Grúpa Athbhreithnithe Dlí Cuideachtaí
An tÚdarás Iomaíochta
The Crisis Pregnancy Agency
An Coimisinéir Cosanta Sonraí
Óglaigh na hÉireann
Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Bord na nIonad Cóireála do Lucht Mí-Úsáide Drugaí
Dublin City Enterprise Board
Dublin Docklands Development Authority
Dublin Transportation Office
An Binse Achomhairc Fostaíochata.
Fiontraíocht Éireann
An Binse Comhionannais
FÁS – Foras Áiseanna Saothair
Food Safety Authority of Ireland
Forfás
Garda Siochana
Health & Safety Authority
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
An tÚdarás um Ard-Oideachas
Oifig an Choimisinéara Faisnéise
Integrate Ireland Language & Training
InterTradeIreland
Irish Blood Transfusion Service
An Coimisiún um Chearta Daonna na hÉireann
Irish Medicines Board
An Chomhairle um Thaighde sna Dána agus sna hEolaiochtaí Sóisiata
Comhairle Spóirt na hÉireann
Cumann Sábháilteacht Uisce
The Labour Relations Commission
An Coimisún um Athchóirú agus Dlí
Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil
Forfas na Mara
Comhairle na nDochtúirí Leighis
Met Eireann
National Cancer Registry
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
An Chomhairle Náisiúnta um Aosú agus Daoine Aosta
National Disability Authority
Fóram Náisiúnta um an Eoraip
Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann
National Standards Authority of Ireland
Oifig an Ombudsman do Leanaí
Oifig an Ombudsman
Oifig Fhear an Phobail Um Pinsin
Personal Injuries Assessment Board
Chlár Nuachóirithe Phoiblí do Sheirbhís Phoiblí na hÉireann
An Coimisúin Reifrinn
Oifig An Coimisinéir larratais do Dhídeanaithe
Fondúireacht Eolaíoctha Éireann
Comhlucht Forbartha Aerfort Neamhchustam Na Sionna Teoranta
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
Coimisiún na Scrúdaithe Stáit
Office of Tobacco Control
Údarás na Gaeltachta
Valuation Tribunal
Comhairle Tréidlianna na hÉireann